Tuesday, January 27, 2009

ՕՄԱՐ ԽԱՅՅԱՄ (2)

"Վաղ արթնացիր, բռնենք ճամբան գինետան,
Քանի դեռ չեն հասցրել մեր վերջը տալ,
Քանզի մի օր գուցէ չարխն այս ոխերիմ,
Ջուր խմելու ժամանակ էլ մեզ չտայ"։

No comments: