Tuesday, May 6, 2014

ԷԼԻ ԱՆԳԼԵՐԷՆ

Այսօր, չեմ յիշում կեանքումս քանիերորդ անգամուայ համար, անգլերէնի քննութիւն տուեցի։

Եւս երկուսը պէտք է յանձնեմ յառաջիկայ օրերին։

Տեսնես անգլերէնի էլ քանի քննութիւն պէտք է տամ կեանքիս մէջ...

Լաւ մնացէք։