Monday, January 26, 2009

ՕՄԱՐ ԽԱՅՅԱՄ (1)

"Ուրախ ապրիր, քանզի կեանքը մի պահ է լոկ,
Խրճիթ է, թէ ապարանք է, մի պահ է լոկ,
Տիեզերքի կայքն ու կարգը լոկ մի պատրանք,
Երազ, մուրազ, անրջանքը մի պահ է լոկ"։

No comments: