Friday, October 17, 2008

ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Հ.Հ. Նախագահի կողմից գրական մրցանակի արժանացած “Նոր քրոնիկներ” գրքից մի հատուած։

“Մանկահասակ երկու քած,

Մէկը՝ նիհար, մէկը՝ գեր,

Մօր կօշիկները հագած-

Բոզութեան են դուրս եկել”։

Ստեղծագործող՝ Դաւիթ Յովհաննէս։

No comments: