Thursday, September 22, 2011

ՀԱՐԻՖ ՔԾԻՊՆԵՐԸ

Հայաստանահայերը Սփիւռքահայերին "հարիֆ" են ասում։ "Հարիֆ" նշանակում է անճար, անլեզու-բերան, պարզամիտ։

Իսկ Իրանահայերին էլ ասում են "քծիպ"։ "Քծիպ" նշանակում է ժլատ, փող չծախսող։

Արդ, եթէ ձեր Հայաստանահայ ընկերը կամ ծանօթը կամ հարեւանը դիմում է ձեզ եւ երեք հարիւր դոլար փող է պարտք ուզում, հարց է առաջանում` ի՞նչ պիտի լինի Իրանահայի կեցուածքը։

Եթէ պարտք տայ կասեն "հարիֆ" է։
Եթէ պարտք չտայ կասեն "քծիպ" է։

Ասէք խնդրեմ՝ ի՞նչ անել։

Լաւ մնացէք։

No comments: