Saturday, July 17, 2010

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

"...Կարծես թէ լեռներու ովկիանոս մը կը տեսնէ մարդ, վիթխարի փոթորիկէ խռովեան ծով մը, որուն ալիքները յանկարծօրէն քարացած են"։


Պենտեր


Գեղեցիկ համեմատութիւն է։


Լաւ մնացէք։

No comments: