Friday, August 29, 2014

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ - 2

Արձակուրդ, նաև նշանակում է նստել սեփական գրադարանի առջև, հանել կարդացած ու չկարդացածդ գրքերը, թերթել, մէկից մի տող կարդալ, մէկից` մի պարբերութիւն, միւսից` մի քանի էջ, ընկնել խոհերի ու յուշերի մէջ, ինքդ քեզ ժպտալ, լրջանալ, ապրել...

Լաւ մնացէք։

No comments: