Tuesday, December 25, 2012

ՅՕԴՈՒԱԾ

Սա էլ Պանթիւրքական հոսանքները ժամանակակից Իրանում վերնագրով յօդուածիս յղումը, որը տպագրուել է akunq.net կայքում։

http://akunq.net/am/?p=27627

Լաւ մնացէք։No comments: