Friday, February 10, 2012

ՀԱՃՈՅՔ

Հաճոյք նաեւ նշանակում է մինչեւ ծնկներդ խրուած ձեան մէջ կանգնել երկնքից տեղացող ծանր ձեան տակ եւ Երեւանի փողոցներում պուլպուլակներից ջուր խմել...

Լաւ մնացէք։

No comments: